Koolituskeskus Saulep

ESMANE TULEOHUTUSKOOLITUS

Esmane tuleohutuskoolitus on asutuste ja ettevõtete töötajatele suunatud koolitus, mille käigus omandatakse esmased tuleohutusalased teadmised.
Eesmärk: Kursusest osavõtja saab ülevaate tulekahjuga kaasnevatest ohtudest ja oskab tegutseda tulekahju korral; tunneb esmaseid tulekustutusvahendeid ning on kinnistanud teoreetilisi teadmisi praktilistel harjutustel.

Koolitus kestab 6 õppetundi mille käigus läbitakse järgnevad teemad:

1. Tuleohutusalane teadlikkus:

 • tulekahju olemus ja selle areng
 • tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale
 • tulekahju tekkimise võimalikud põhjused
 • tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid

2. EVAKUATSIOON:

 • ohutu evakuatsiooni põhimõtted
 • evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine
 • inimeste evakueerimine

3. TULEKAHJU KORRAL KÄITUMINE JA TEGUTSEMINE:

 • inimeste päästmine ohustatud alast
 • inimeste teavitamine tulekahjust
 • tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted
 • tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu
 • esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted
  Koolitusel osalejatele väljastatakse vastav tunnistus
TULEKAHJU ÕPPUS
Kõik ettevõtte või asutuse töötajad peavad oskama tulekahju korral tegutseda hoones, kus nad töötavad. Ilma väljaõppeta aga ei pruugi inimene suuta iseennast või teisi päästa, takistada tulekahju levikut ega teada käitumisjuhiseid. Seda kõike saab läbi mängida tasemel õppusega.
Siseministri 1. septembri 2010.a määruse nr 43 järgi on objekti valdajatel kohustus tulekahjuõppust läbi viia vähemalt kord aastas.

„Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse“ eesmärk on tagada teadmised ja oskused tegutsemiseks evakuatsiooni ja tulekahju korral, tuvastada objekti tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus reaalsele olukorrale ning töötajate oskused tulekahju korral tegutsemiseks. Tulekahjuõppusel peavad osalema kõik töötajad.
Õppus koosneb kahest (teoreetilisest ja praktilisest) osast.

TEOREETILISES OSA:

1. Tuleohutusalane teadlikkus:

 • tulekahju olemus ja selle areng
 • tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale
 • tulekahju tekkimise võimalikud põhjused
 • tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
2. Evakuatsioon:
 • ohutu evakuatsiooni põhimõtted
 • evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine
 • inimeste evakueerimine
3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine:
 • inimeste päästmine ohustatud alast
 • inimeste teavitamine tulekahjust
 • tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted
 • tulekahju teate edastamine häirekeskusesse ja selle sisu
 • esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted
 • Tulekahjuõppuse praktilise osa läbiviimiseks töötatakse välja õppuse legend, milleks on ühe võimaliku tulekahju stsenaariumi toimumine Teie ettevõttes/asutuses. Legendi koostamisel määratakse tulekahju tekkekoht ja leviku ulatus, samuti see, millist osa plaanist õppuse käigus harjutatakse ning milliseid isikuid teavitatakse eelnevalt õppuse korraldamisest
 • Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt kirjalik kokkuvõte, milles käsitletakse:
 • õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid
 • tuvastatud asjaolusid
 • eesmärkide täitmist
 • ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks ja täiendamiseks
Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte säilitatakse ettevõttes või asutuses vähemalt viis aastat.


Tuletööde tegemise koolitus

KESTVUS: teooriaõpe + praktiline kustutusharjutus ja teadmiste kontroll (6 akad tundi)
Käesolev koolitus on mõeldud tuletöö tegijatele. Tuletöö on gaaskeevitustöö, elekterkeevitustöö, põlevvedelikuga metalli lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning gaasleegi kasutamine. Tuletööks nimetatakse ka muud tegevust, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu
Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning teadmiste kontrollist.

Koolituse teemad:
 • Tuletöö olemus ja liigid
 • Tuletööga kaasnevad riskid
 • Tulekahju olemus ja selle levik
 • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused
 • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
 • Nõuded tuletöö tegemisele
 • Vajalikud tingimused tuletööks
 • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
 • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas
 • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine
 • Käitumine tulekahju korral
 • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
 • Tulekustutusvahendi kasutamine
 • Praktiline kustutusharjutus
Koolitusel osalejatele väljastatakse vastav tunnistus.

Tuleohutuskoolitusi võivad läbi viia vaid kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist (tase 5) või tuleohutusekspert (tase 6), kellel on olemas valitav kompetents koolituste läbiviimiseks.
Vastava info leiad www.kutsekoda.ee

Küsi lisa: info@saulep.ee
Tel: +372 5353 0477
         +372 507 2332