Alates 2021. aasta märtsikuust peavad suuremate büroohoonete, tööstus- ja lahoonete ning garaažide omanikud korraldama tuleohutusülevaatuse. 

Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, nõuded tuleohutusülevaatuse akti sisule ja teabevahetuse korrale reguleerib määrus "Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord" mis on kehtestatud tuleohutuse seaduse § 42 lõike 7 alusel.

Tuleohutusülevaatus on vaja teha:

  • büroohoones pindalaga üle 750 m2(hiljemalt 1 jaanuar 2023)
  • tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2(hiljemalt 1 jaanuar 2024)
  • garaažis pindalaga üle 1000 m2(hiljemalt 1 jaanuar 2025)

Tuleohutusülevaatuse korraldamise kohustus on ehitise valdajal. Kui ehitisel on mitu valdajat (nt büroohoone), siis on ülevaatuse korraldamise kohustus omanikul. Ehitise tuleohutusülevaatuse eesmärgiks on anda hinnang ehitise tuleohutusele. Meie poolt teostab tuleohutuse ülevaatust spetsialist, kes omab vastavat kvalifikatsiooni.Ülevaatus tuleb teha kord kolme aasta jooksul ja ülevaatuse tegija sisestab andmed

tuleohutusülevaatuse portaali.


Mida tuleb kontrollida tuleohutusülevaatuse käigus?

1. kontrollitakse visuaalselt territooriumi, ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele;

2. kontrollitakse, kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele;

3. kontrollitakse tuleohtusalast dokumentatsiooni;

4.hinnatakse ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse kõiki osasid;

5. kontrollitakse ehitise tuleohutust ja isikute valmisolekut tulekahju korral tegutseda, sealjuures evakuatsiooniõppust ei tehta.

(2) Tuleohutusülevaatuse tulemused kajastatakse aktis.

(1) Akt peab sisaldama järgmist:

1) tuleohutusülevaatuse tegija andmed;

2)andmed ehitise ja territooriumi kohta;

3) andmed ehitises ja territooriumil toimuva tegevuse kohta;

4) andmed päästevahendite, tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ning muude süsteemide, seadmete ja paigaldiste ja korrashoiu kohta;

5) andmed ehituslike ja korralduslike tuleohutusnõuete täitmise kohta;

6) andmed põlevmaterjali ladustamise kohta;

7) andmed valmisoleku kohta tegutsemiseks tulekahju korral;

8) tuleohutusülevaatuse käigus avastatud puuduste kirjelduse ja nende kõrvaldamise tähtajad.

(2) Akti ei märgita puuduseid, mis kõrvaldatakse enne akti esitamist päästeinfo süsteemi.


Küsi hinnapakkumist: info@saulep.ee

+372 53530477