Alates 2021. aasta märtsikuust peavad suuremate büroohoonete, tööstus- ja lahoonete ning garaažide omanikud korraldama tuleohutusülevaatuse.

Tuleohutusülevaatus on vaja teha:

  • büroohoones pindalaga üle 750 m2
  • tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2
  • garaažis pindalaga üle 1000 m2

Ülevaatus tuleb teha kord kolme aasta jooksul ja ülevaatuse tegija sisestab andmed tuleohutusülevaatuse portaali.

Mida tuleb kontrollida tuleohutusülevaatuse käigus?

1) kontrollitakse visuaalselt territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele;

2) kontrollitakse, kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele;

3) kontrollitakse tuleohutusalast dokumentatsiooni;

4) hinnatakse ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid;

5) kontrollitakse ehitise tuleohutust ja isikute valmisolekut tulekahju korral tegutseda, sealjuures evakuatsiooniõppust ei tehta.

(2) Tuleohutusülevaatuse tulemused kajastatakse aktis.

(1) Akt peab sisaldama järgmist:

1) tuleohutusülevaatuse tegija andmed;

2) andmed ehitise ja territooriumi kohta;

3) andmed ehitises ja territooriumil toimuva tegevuse kohta;

4) andmed päästevahendite, tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ning muude süsteemide, seadmete ja paigaldiste olemasolu ja korrashoiu kohta;

5) andmed ehituslike ja korralduslike tuleohutusnõuete täitmise kohta; 

6) andmed põlevmaterjali ladustamise kohta; 

7) andmed valmisoleku kohta tegutsemiseks tulekahju korral; 

8) tuleohutusülevaatuse käigus avastatud puuduste kirjelduse ja nende kõrvaldamise tähtajad.

(2) Akti ei märgita puuduseid, mis kõrvaldatakse enne akti esitamist päästeinfo

süsteemi.

Küsi hinnapakkumist: info@saulep.ee

+372 53530477